Mesafeli Satış Sözleşmesi

Those who come to the agencies of SAYANTALİA TUR Anonim Şirketi (hereinafter referred to as "SAYANTALİA TUR") and purchase accommodation services (hereinafter referred to as "CUSTOMER") agree to abide by the following rules.

1- MÜŞTERİ'nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilir.
2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
4- MÜŞTERİ Kıbrıs seyahatlerinde  nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda SAYANTALİA TUR'un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.
5- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan SAYANTALİA TUR'un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle SAYANTALİA TUR'a ve/veya SAYANTALİA TUR çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
6- Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde SAYANTALİA TUR'un söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
7- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği SAYANTALİA TUR yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
9-  MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), SAYANTALİA TUR'un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmayacaktır. Sayılan haller dışındaSAYANTALİA TUR'un iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerine MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğar ise; Sayantalia Turassistance sigortası satın almış olan MÜŞTERİ'ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumunda bu ödeme SAYANTALİA TUR tarafından MÜŞTERİ'ye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilecektir.
10- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Yapılan rezervasyonda kullanılan hediye çekinin, MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmadığı / yarım bırakıldığı durumlarda işbu Genel Kurallar'da yer alan iptal koşulları devreye girecek olup çek bedeli dışında ödeme yaptı ise çek dışında kalan meblağın iadesi bu koşullar doğrultusunda eğer mümkün ise yapılacaktır. Çekin bedelinin nakit olarak iadesi hiçbir koşulda mümkün olmayıp; işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarına göre iadesi mümkün ise süresi dahilinde kullanılmak üzere çek MÜŞTERİ'ye iade edilecektir. MÜŞTERİ kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden SAYANTALİA TUR'u sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.

11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının SAYANTALİA TUR'un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SAYANTALİA TUR'a ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

12- SAYANTALİA TUR'un hizmeti  haksız olarak vermekten vazgeçmesi  halinde SAYANTALİA TUR, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder.
13- MÜŞTERİ'nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35'ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını SAYANTALİA TUR'a ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ'nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ'ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. .

14- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
15- MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda SAYANTALİA TUR, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.
16- SAYANTALİA TUR, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ'nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

17- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

18- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağındaniletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.
19- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
20- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ve görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir ve otelpuan.com sitesi kuralları çerçevesinde incelendikten sonra otelpuan.com sitesinde yayınlanabilir.

28.10.2020

 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI

MÜŞTERİ, SAYANTALİA TUR A.Ş.'nin işletmekte olduğu markalar (Sayantalia Tur, ucuzabilet, odamax) ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle SAYANTALİA TUR A.Ş.'ye bildirdiği iletişim kanalları üzerinden 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu SAYANTALİA TUR'un işbu belgede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve SAYANTALİA TUR bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

Kabul etmiyorum

 

Kabul ediyorum

MÜŞTERİ

 

MÜŞTERİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIM ALANLARI

Satın aldığınız hizmet kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde gerektiğinde;
- Otel rezervasyonlarınızın yapılabilmesi, balayı rezervasyonlarında önceden aranarak özel isteklerinin karşılanabilmesi, özel etkinliklerde ve gala gecelerinde yer düzeni hakkında bilgi verilmesi ve yer ayırtılması, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günlerde misafir özel isteklerinin karşılanabilmesi, misafirlerin otele giriş öncesi isteklerinin öğrenilebilmesi,
- Ulaşımlarınızın sağlanabilmesi,
- Vize işlemlerinizin yapılabilmesi,
amaçlarıyla SAYANTALİA TUR'un yurt içindeki ve yurt dışındaki çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer SAYANTALİA TUR'un iştiraklerine aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz, konaklama ve/veya yolculuk yapabilmeniz amacıyla Sayantalia Tur tarafından yurt içindeki ve yurt dışındaki anlaşmalı oteller ve hava yolu şirketleri ile paylaşılır. Bu otel ve hava yolu şirketlerinden sizlere alacağınız hizmete ilişkin bildirimler gelebilir.
Aracılığımızla rezervasyon yaptırdığınız tesis veya ulaşım aracı, Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği misafirlerden/yolculardan, kendilerine ve yakınlarına ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı kişisel veriler talep edebilir.Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.
Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak onay vermiş kişilere ait kişisel veriler, kendilerine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'ye aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK.m.11'e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da SAYANTALİA TUR tarafından hazırlanmıştır.

SAYANTALİA TUR tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

*** AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAKINIZ: https://www.tatilsay.com/Gizlilik-Politikasi

Rezervasyon yapan tüm misafirler; başta tesis, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında; başta HES Kodu olmak üzere kendilerinden talep edilen tüm bilgileri tesise vermek zorundadır. Tedbirlere uymayan misafirlere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. Misafirlerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis ve ya Sayantalia Tur sorumlu değildir. Misafirlerin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında; misafirlerin tesise girişi sırasında HES Kodu sorgusu yapılacaktır. Tesis, sorgulama sonucunda tanılı veya temaslı misafirleri kabul etmeyebilir, izolasyon odasına alabilir, tesisten çıkışını isteyebilir veya ilgili kamu kurumlarının düzenlemeleri kapsamında gerekli görülen diğer işlemleri yapabilir. Rezervasyon yapan tüm misafirler, hem kendi sağlıklarını hem de kamu sağlığını korumak için tesise giriş öncesinde, konaklama süresince ve tesisten ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi olan tüm misafirlerin, tesise giriş öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 sebebiyle misafirlerin uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun, Sayantalia Tur sorumlu değildir.

Açıklama

I - ÖDEMELER
A - Kayıt anında Yurtiçi rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içinde, otel giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir.

B - İndirimli hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

II - İPTAL-DEVİR

1- Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir. Seyahatin başlangıcı için gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması halinde seyahat başlangıcına 20 gün kala bu durum MÜŞTERİ'ye yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirilecektir. Bu sayılan durumlarda MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmayacağı mevzuat gereğidir.

2- MÜŞTERİ'nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
MÜŞTERİ hizmetin başlamasından 29-15 gün evvel hizmeti kullanmaktan vazgeçmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.
MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ''nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ'ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
3- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
4- MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda;Acente MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.Bu gibi iptallerde MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5- Acente gerekli gördüğü durumlarda MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı seyahatleri, hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir.Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini,ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini,programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.MÜŞTERİ bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile; hizmetin başlangıcına 24 saatten az bir süre kaldı ise derhalbildirerek diğer durumlarda en fazla 48 saat içerisinde bildirerek şu 3(üç)seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin hizmeti kullanmaktan vazgeçerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse SAYANTALİA TUR tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılma hakkına, (3)kendisine teklif edilenler arasından daha düşük bedelli bir paket tur seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.
UYARI: Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri gereğince; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek faturanızın,hizmetin sona ermesini takip eden 7. günden itibaren acentenizden teslim alınmasını rica ederiz. Rezervasyonunuza ait fatura 1.kişiye düzenlenecektir. Değişiklik talepleriniz için rezervasyon tarihinizden itibaren 24 saat içinde Acentenize başvurmanız gerekmektedir.

 

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}